Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử.

20/09/2018 16:01 Số lượt xem: 274

Căn cứ Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản 2016;

Căn cứ Quyếtđịnhsố: 81/QĐ-CCKL ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh về việc định giá khởi điểm  và chuyển giao tài sản Nhà nước để bán đấu giá;

Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá trên trang điện tử của Sở với nội dung như sau:

  1. Thời gian đăng tải: từ ngày 19/9/2018 đến ngày 21/9/2018.
  2. Nội dung: (theo phụ lục đính kèm).

Chi cục Kiểm lâm trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Nhưkínhgửi;

- Lưu VT.

 

         

 

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số: 272 CCKL-TTPC, ngày 18 tháng 9 năm 2017

của Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh)

 

THÔNG BÁO

LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

 

1. Tên, địa chỉ người cótàisảnđấugiá:

Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3828133

  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

1. Quyết định xử phạt VPHC số: 0121/QĐ-XPVPHC ngày 17 tháng 05 năm 2016:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

 

01

Gỗ Hương xẻ:

Dài: Từ 45 đến 230,

Dày: Từ 1 đến 12,

Rộng: Từ 13 đến 50.

0,277

19.800.000

5.484.600

 

Tổng tiền:

 

 

5.484.600

 

2. Quyết định xử phạt VPHC số: 0123/QĐ-XPVPHC ngày 06 tháng 06 năm 2016:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

Đơn giá

(đồng/m3;đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

 

 

01

Gỗ nghiến xẻ:

Dài: 65

Dày: 7

Rộng: 19

 

 

0,360 m3

 

8.000.000

2.880.000

 

02

 

Gỗ nghiến vụn:

 

 

350kg

10.340

3.619.000

 

Tổng tiền:

 

 

6.499.000

 

3. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp số: 00032/QĐ-TTTVPT ngày 22 tháng 08 năm 2016:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(kg)

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

 

02

 

Gỗ nghiến vụn:

 

 

560

10.340

5.790.400

 

Tổng tiền:

 

 

5.790.400

4.   Quyết định xử phạt VPHC số: 000126/QĐ-XPVPHC ngày 15 tháng 09 năm 2016:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

 

01

Gỗ Hương xẻ:

Dài: Từ 70 đến 250,

Dày: Từ 1 đến 26,

Rộng: Từ 41 đến 47.

0,085

16.500.000

1.402.500

 

02

Gỗ Hương xẻ:

Dài: Từ 60 đến 200,

Dày: Từ 13 đến 21,

Rộng: Từ 25 đến 39.

0,380

15.000.000

5.700.000

 

Tổng tiền:

 

 

7.102.500

 

5.  Quyết định xử phạt VPHC số: 76/QĐ-CCKL ngày 18 tháng 10 năm 2016:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

 

01

Gỗ Nghiến xẻ:

Dài: Từ 70 đến 75,

Dày: Từ 15,5 đến 20,

Rộng: Từ 16 đến 20.

 

1,654

7.667.000

12.681.200

 

Tổng tiền:

 

 

12.681.200

 

6.  Quyết định xử phạt VPHC số: 0128/QĐ-XPVPHC ngày 30 tháng 03 năm 2017:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

 

01

Gỗ Hương xẻ:

Dài: Từ 40 đến 120,

Dày: Từ 5 đến 14,

Rộng: Từ 10 đến 39 .

 

0,280

15.664.000

4.385.900

 

Tổng tiền:

 

 

4.385.900

 

7.  Quyết định xử phạt VPHC số: 14/QĐ-CCKL ngày 15 tháng 05 năm 2017:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(m3)

Đơn giá

(đồng/m3)

Thành tiền

(đồng)

 

01

Gỗ Lim xẻ:

Dài: Từ 40 đến 115,

Dày: Từ 7 đến 15,

Rộng: Từ 8 đến 19 .

 

1,343

7.833.000

10.519.700

 

Tổng tiền:

 

 

10.519.700

 

8. Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp số: 1074/QĐ-TTTVPT ngày 05 tháng 07 năm 2018:

STT

Loại gỗ,

quy cách(cm)

Khối lượng

(kg)

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

 

02

 

Gỗ Trắc vụn:

 

 

1950

58.000

113.100.000

 

Tổng tiền:

 

 

113.100.000

Tổng số tiền khởi điểm lô hàng của 08 quyết định xử phạt VPHC: 165.743.000 đồng

( Bằng chữ: một trăm sáu lăm triệu bảy trăm bốn ba đồng chẵn.)

3. Tiêuchílựachọntổchứcđấugiátàisản:

STT

Tiêuchíbắtbuộc

Yêucầu

1

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá

Có ngành nghề, chức năng đấu giá theo quy định

 

Số lượng đấu giá viên

02 đấu giá viên trở lên (gồm: Người đại diện pháp luật có chứng chỉ hành nghề đấu giá viên theo quy đinh, và một số nhân viên)

 

Thời gian hoạt động

Có từ 3 năm liền kề tham gia tổ chức đấu giá  trở lên

 

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với thực tế địa phương

 

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cầnthiếtbảo đảm cho việc đấu giá tài sản

Có phòngđấu giá và hệ thống thông  tin phục vụ đấu giá

 

Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản

Có hồ sơ năng lực, mô tả được năng lực kinh nghiệm

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Thỏa thuận theo quy định tại:

Thôngtưsố45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính;

Thông tư  số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 19/9/2018 đến hết 21/9/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh;

Địa chỉ: Khu Khả Lễ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3828133

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và CMND (chú ý: Không hoàn trả hồ sơ, không thông báo kết quả lựa chọn đối với các đơn vị không được lựa chọn)

Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh rất mong được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

Chi cục kiểm lâm
Nguồn: Chi cục Kiểm lâm