CƠ CẤU TỔ CHỨC

30/08/2021 08:18 Số lượt xem: 3638

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC
 
I. Lãnh đạo Sở:
 
 
Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở
Số điện thoại: 0904.000.379;  02223.855.737
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Công Hưởng Phó Giám đốc 0947.001.198

dchuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Công Trình

Phó giám đốc

0912.222.467

nctrinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

 3 Nguyễn Hồng Quang Phó giám đốc 0982.898.566 nhquang.snnptnt@bacninh.gov.vn
 
II. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở:

1. Ông Đặng Trần Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm lãnh đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Sở trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ngành. Chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính và đầu tư; thanh tra; phòng chống thiên tai; các dự án đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Thủy lợi; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.

2. Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Thủy lợi; Phát triển nông thôn; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý chất lượng các công trình xây dựng; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; phụ trách Công tác đoàn thể.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Chi cục Phát triển nông thôn.

- Thực hiện, chỉ đạo nhiệm vụ của chủ sở hữu, quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Đuống.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

3. Ông Nguyễn Công Trình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Hành chính, văn phòng; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Lâm nghiệp và Kiểm lâm; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Công tác Thi đua, khen thưởng; Công tác tự vệ của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm lâm.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

4. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản; Khuyến nông; Nông nghiệp công nghệ cao; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo đơn vị:
 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

A CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ      
I         Phòng Tổ chức -      Hành chính      

1

Lê Văn Minh

Trưởng phòng

0912.056.144

lvminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Đức Thuận Phó Trưởng phòng 0902.198.588

dthuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Thị Thắm Phó Trưởng phòng 0987.993.299 nttham.snnptnt@bacninh.gov.vn

II

Thanh tra Sở

 

 

 

1

Đào Thanh Hải

Chánh Thanh tra

0912.074.094

dthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

   2 Nguyễn Ngọc Ninh Phó Chánh thanh tra 0912.530.539 nnninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Hải

Phó Chánh thanh tra

0988.683.719

nhhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

        Phòng Kế hoạch -       Tài chính

     

1

Nguyễn T.Phương Dung

Trưởng phòng

0915.772.088

ntpdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thiện

Phó Trưởng phòng

0975.113.289

nvthien.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Đỗ Văn Phúc Phó Trưởng phòng 0915.683.866 dvphuc.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

        Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp

1

Nguyễn Văn Hiển

Trưởng phòng

0915.595.898

nvhien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

0987.245.232

ntvanh.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Ngô Khắc Quang Phó Trưởng phòng 0912.550.390 nkquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Phòng Quản lý xây dựng công trình

1

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0965.619.888

nmcuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

  2 Ngô Quý Sinh Phó trưởng phòng 0982.402.226 nqsinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

B

   CÁC ĐƠN VỊ    TRỰC THUỘC SỞ

I Chi cục Thủy lợi

1

Đàm Phương Bắc

Chi cục trưởng

0913.501.956

dpbac.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chi cục trưởng

0982.186.978

nhdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3 Nguyễn Duy Khảm Phó Chi cục trưởng 0904.022.638 ndkham.snnptnt@bacninh.gov.vn
 

II

 Chi cục Phát triển nông thôn

     

1

Lưu Văn Khải

 Chi cục trưởng

0969.963.999

lvkhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

2 Nguyễn Quốc Trị Phó Chi cục trưởng 0982.277.206 nqtri.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

     

1

Phạm Văn Chiến

Chi cục trưởng

0904.955.023

pvchien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Dương Đức Hồng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.657.875

ddhtuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Hiển Sơn Phó Chi cục trưởng 0986.028.358 nhson.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

 Chi cục Kiểm Lâm

     

1

Nguyễn Văn Ngọc

Chi cục trưởng

0914.272.199

nvngoc.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Ngọc Phó Chi cục trưởng 01274.511.688

nvngoc1.snnptnt@bacninh.gov.vn

    3 Nguyễn Đức Thuân Phó Chi cục trưởng 0912.469.423 ndthuan1.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

V

 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

     

1

Nguyễn Hữu Thọ

Chi cục trưởng

0982.812.171

nhtho.snnptnt@bacninh.gov.vn

2 Nguyễn Thị Hồng Minh Phó Chi cục trưởng 0904.212.669 nthminh.snnptnt@bacninh.gov.vn
3 Đào Tiến Khuynh Phó Chi cục trưởng 0914.285.298 dtkhuynh.snnptnt@bacninh.gov.vn
4 Nguyễn Thành Trung Phó Chi cục trưởng 0982.976.477 nttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

VI

 Trung tâm Khuyến nông và PTNT công nghệ cao

     

1

Vũ Thái Ninh

Giám đốc

0912.716.344

vtninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Trần Xuân Dẫn

Phó giám đốc

0982.574.454

txdan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3 Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc 0983.579.728 nthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

VII

 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

     

1

Nguyễn Đông Tháp

Giám đốc

0915.004.438

ndthap.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thung

Phó giám đốc

0904.460.475

nhthung.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Phan Đình Tùng Phó giám đốc 0942.417.268 pdtung.snnptnt@bacninh.gov.vn

IX

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

     

1

Nguyễn Văn Lượng

Giám đốc

0975.552.997

nvluong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Hà

Phó giám đốc

0983.790.376

ntha.snnptnt@bacninh.gov.vn

   3 Nguyễn Tiến Thương Phó giám đốc 0989.199.701 ntthuong.snnptnt@bacninh.gov.vn
   4 Đặng Công Toàn Phó giám đốc 0904.391.979 dctoan.snnptnt@bacninh.gov.vn
 
 
 
 
 
 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguồn: Phòng Tổ chức - Hành chính