Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh!

UBND tỉnh chỉ thị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

09/01/2018 07:57 Số lượt xem: 408
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội năm 2018.

Một góc thành phố Bắc Ninh.

Năm 2018, tỉnh Bắc Ninh xác định mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội là: “Bắc Ninh với mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, cùng với cả nước bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; thực hành dân chủ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
 Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị tăng cường sự lãnh đạo, tập trung thực hiện nghiêm túc các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với phương châm hành động là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
 Tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4,5,6 Khóa XII, các Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ tại các buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững.
 Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
 Đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Về nhiệm vụ cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra trong năm 2018.
bacninh.gov.vn
Nguồn: bacninh.gov.vn