Số điện thoại cần biết
Đơn vị Số điện thoại Email Website Địa chỉ
Trần Thị Hòa - Phó giám đốc Sở 0975.264.888 tthoa.snnptnt@bacninh.gov.vn http://snnptnt.bacninh.gov.vn Bắc Ninh
Nguyễn Hữu Trượng - Phó giám đốc Sở 0904.449.727 nhtruong.snnptnt@bacninh.gov.vn http://snnptnt.bacninh.gov.vn Bắc Ninh
Đặng Công Hưởng - Phó giám đốc Sở 0947.001.198 dchuong.snnptnt@bacninh.gov.vn http://snnptnt.bacninh.gov.vn Bắc Ninh
Nguyễn Văn Đại - Giám đốc Sở 0913.260.981 nvdai.snnptnt@bacninh.gov.vn http://snnptnt.bacninh.gov.vn Bắc Ninh