Tập huấn chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP)

27/11/2020 16:27 Số lượt xem: 147
Ngày 27/11, BCĐ Điều phối xây dựng NTM tỉnh và ban điều phối xây dựng NTM huyện Gia Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Sông Đà Kinh Bắc tổ chức tập huấn chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) năm 2020 cho Chủ tịch UBND các xã- thị trấn, cán bộ phụ trách nông nghiệp, giám đốc các HTX và những chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Lớp tập huấn học tập, quán triệt 7 chuyên đề gồm những quan điểm, nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; những quy chế của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; quy định quản lý tư vấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; cách thức, phương pháp triển khai chu trình chương trình OCOP.

Hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm

Lớp tập huấn tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị trong triển khai Chương trình OCOP; tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại địa phương.

Xuân Thủy