Khai giảng lớp TCLLCT không tập trung khóa VIII

02/11/2020 09:32 Số lượt xem: 257

         Ngày 27/10, trường Chỉnh trị Nguyễn Văn Cừ phối hợp với thị ủy Từ Sơn tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập chung khóa VIII, năm học 2020 - 2022. Đ/c Nguyễn Thị Dung TUV Hiệu trưởng trường chỉnh trị Nguyễn Văn Cừ, Lê Xuân Lợi TUV Bí thư thị ủy Từ Sơn dự, tặng hoa phát biểu giảng và ý kiến chỉ đạo.

        Tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị không tập trung khóa VIII có 82 học viên đén từ các cơ quan, ban ngành đoàn thể của thị xã và các xã phường trên dịa bàn thị xã, các học viên trang bị những kiến thức cơ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về hệ thống chính trị, nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Ninh… Qua đó, các học viên được nâng cao bản lĩnh chính trị, phương pháp luận khoa học, phẩm chất đạo đức đảng viên, củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới của Đảng, tin tưởng váo sự thắng lợi của chủ nghĩa  xã hội, nâng cao năng lực vận dụng lý luận vaoif thực tiễn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

        Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Lê Xuân Lợi TUV Bí thư Thị ủy Từ Sơn đã quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia khóa học; các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ học tập; đồng thời bày tỏ mong muốn Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ thường xuyên quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thị xã Từ Sơn để khóa học đạt được kết quả cao nhất.

          Cũng nhân dịp khai giảng khóa học, Thường trực Thị ủy Từ Sơn đã tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo Lớp Trung cấp LLCT không tập trung thị xã Từ Sơn, khóa VIII năm 2020-2022. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung bit anht hưởng lũ lụt.

Trần Bảo