Báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng ( Từ 27.7.2022 đến 02.8.2022) và dự báo 7 ngày tiếp theo

04/08/2022 09:53 Số lượt xem: 32


 

Chi cục Trồng trọt và BVTV