báo cáo tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 04/01 đến 10/01/2023 và dự báo 7 ngày tiếp theo

11/01/2023 15:57 Số lượt xem: 117


 

Chi cục Trồng trọt và BVTV