CƠ CẤU TỔ CHỨC

25/04/2022 14:16 Số lượt xem: 1501

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Lãnh đạo Sở:

 

 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0904.000.379;  02223.855.737

Email: dttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Công Hưởng   Phó Giám đốc       0947.001.198

         dchuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Công Trình

 Phó giám đốc

      0912.222.467

      nctrinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

 3 Nguyễn Hồng Quang   Phó giám đốc       0982.898.566           nhquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

II. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở:

1. Ông Đặng Trần Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm lãnh đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Sở trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ngành. Chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; thanh tra; quy hoạch, kế hoạch, tài chính và đầu tư; phòng chống thiên tai; các dự án đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Thủy lợi.

2. Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Thủy lợi; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng (trừ các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư); Quản lý chất lượng các công trình xây dựng; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; phụ trách Công tác đoàn thể.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thực hiện, chỉ đạo nhiệm vụ của chủ sở hữu, quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Đuống.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

3. Ông Nguyễn Công Trình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Hành chính, văn phòng; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Công tác Thi đua, khen thưởng; Công tác tự vệ của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp; Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

4. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; quản lý chất lượng, kết nối tiêu thụ nông sản; Phát triển nông thôn; Khuyến nông; Nông nghiệp công nghệ cao; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Phát triển nông thôn; Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Giúp Giám đốc Sở về công tác xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP).

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo đơn vị:

A

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

I

Phòng Tổ chức -      Hành chính

1

Nguyễn Đức Thuận

Trưởng phòng

  0975.476.377

ndthuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Đỗ Văn Phúc

Phó Trưởng phòng

0915.683.866

dvphuc.snnptnt@bacninh.gov.vn

II

Thanh tra Sở

1

Nguyễn Mạnh Cường

Chánh Thanh tra

0965.619.888

nmcuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Hải

Phó Chánh Thanh tra

0988.683.719

nhhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch -       Tài chính

1

Nguyễn T.Phương Dung

Trưởng phòng

0915.772.088

ntpdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thiện

Phó Trưởng phòng

0975.113.289

nvthien.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng

0987.993.299

nttham.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

0987.245.232

ntvanh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Khắc Quang

Phó Trưởng phòng

0912.550.390

nkquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Phòng Quản lý xây dựng công trình

1

Nguyễn Đông Tháp

Trưởng phòng

0915.004.438

ndthap.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Quý Sinh

Phó trưởng phòng

0982.402.226

nqsinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

B

CÁC ĐƠN VỊ    TRỰC THUỘC SỞ

I

Chi cục Thủy lợi

1

Đàm Phương Bắc

Chi cục trưởng

0913.501.956

dpbac.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chi cục trưởng

0982.186.978

nhdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Duy Khảm

Phó Chi cục trưởng

0904.022.638

ndkham.snnptnt@bacninh.gov.vn
 

II

Chi cục Phát triển nông thôn

1

Lưu Văn Khải

Chi cục trưởng

0969.963.999

lvkhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Trị

Phó Chi cục trưởng

0982.277.206

nqtri.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Phạm Văn Chiến

Chi cục trưởng

0904.955.023

pvchien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Dương Đức Hồng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.657.875

ddhtuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hiển Sơn

Phó Chi cục trưởng

0986.028.358

nhson.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

Chi cục Kiểm Lâm

1

Nguyễn Văn Ngọc

Chi cục trưởng

0914.272.199

nvngoc.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chi cục trưởng

01274.511.688

nvngoc1.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thuân

Phó Chi cục trưởng

0912.469.423

ndthuan1.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

1

Nguyễn Hữu Thọ

Chi cục trưởng

0982.812.171

nhtho.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Chi cục trưởng

0904.212.669

nthminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Đào Tiến Khuynh

Phó Chi cục trưởng

0914.285.298

dtkhuynh.snnptnt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thành Trung

Phó Chi cục trưởng

0982.976.477

nttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

VI

Trung tâm Khuyến nông và PTNN công nghệ cao

1

Nguyễn Ngọc Ninh

Giám đốc

0912.530.539

nnninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Trần Xuân Dẫn

Phó giám đốc

0982.574.454

txdan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc

0983.579.728

nthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

VII

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

1

Đào Thanh Hải

Giám đốc

0912.074.094

dthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thung

Phó giám đốc

0904.460.475

nhthung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Phan Đình Tùng

Phó giám đốc

0942.417.268

pdtung.snnptnt@bacninh.gov.vn

IX

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

1

Đặng Công Toàn

Giám đốc

0904.391.979 dctoan.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Hà

Phó giám đốc

0983.790.376

ntha.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thương

Phó giám đốc

0989.199.701

ntthuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT