Công điện số 01/CĐ-TL-QLVH ngày 15/01/2024 của Cục Thủy lợi về việc tổ chức lấy nước Đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vuju Đông xuân 2023-=2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ

24/01/2024 08:24 Số lượt xem: 109

Công điện số 01/CĐ-TL-QLVH ngày 15/01/2024


 

Nguồn: Cục Thủy lợi