Giải quyết các vướng mắc về đất đai, thúc đẩy sự phát triển bền vững

02/02/2023 11:23 Số lượt xem: 81

Ngành Tài nguyên phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung hướng dẫn các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý đất đai, nhất là công tác quản lý đất đai ở cấp xã, thôn, bảo đảm sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.


 

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho mục tiêu phát triển.

          Hệ thống pháp luật đất đai có nhiều văn bản chưa được ban hành đồng bộ, không có sự thống nhất giữa Luật Đất đai với Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp; tiến độ thực hiện các dự án giao đất dân dịch vụ chậm; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án, đặc biệt các dự án trọng điểm còn chậm so với tiến độ; tình hình vi phạm pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai còn diễn ra ở một số địa phương… khiến công tác quản lý nhà nước về đất đai gặp nhiều khó khăn, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện… vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý để đất đai thực sự là nền tảng của sự phát triển.

          Trước những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy định của pháp luật về đất đai. Hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 8 huyện, thành phố và thống kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 tỉnh Bắc Ninh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng quy định. Hoàn thành dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tiên Du, làm cơ sở để thực hiện ở các địa phương trong tỉnh. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Việc thu hồi đất được thực hiện theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được duyệt. Công tác định giá đất đúng quy định của pháp luật về giá đất, phù hợp với mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá. Tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các huyện, thành phố về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh.

          Năm 2023, trên cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết sử dụng đất với các chỉ tiêu đã được UBND tỉnh phê duyệt thời kỳ 2021-2030: diện tích đất nông nghiệp giảm 27.080 ha; đất phi nông nghiệp tăng 27.188 ha; các huyện, thành phố đăng ký 1.115 dự án, tổng diện tích thu hồi, chuyển mục đích sử dụng khoảng 4.676,3 ha ở năm 2023… Ngành Tài nguyên tập trung tham gia, góp ý hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếp pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật liên quan đến đất đai cho mọi tầng lớp nhân dân, tránh xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự xã hội. Đôn đốc các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kết luận số 246-KL/TU ngày 26-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 25-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh”; các Kết luận của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Hoàn thành việc lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; kế hoạch định giá đất cụ thể; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện dự án chi tiết xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quế Võ. Ngành Tài nguyên đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, bảo đảm tiến độ đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể để giải quyết dứt điểm các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tình trạng đất đai; tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả để có biện pháp khắc phục; xử lý nghiêm các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất. Chú trọng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

          Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính về đất đai ở địa phương theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện; bãi bỏ, điều chỉnh các nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai… hướng đến mục tiêu quản lý đất đai thông minh, sử dụng đất đai hiệu quả, tạo đà cho sự phát triển hài hoà, bền vững.

Hoài Anh
Nguồn: Báo Bắc Ninh