Quyết định số 180/QĐ-SNN ngày 14/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố công khai thu hồi dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15/11/2023 22:31 Số lượt xem: 64


 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT