Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 1497/SNN-CCTL ngày 15/9/2023 về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024

18/09/2023 14:45 Số lượt xem: 190

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 1497/SNN-CCTL ngày 15/9/2023 về việc tăng cường thực hiện giải  pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ  gieo cấy lúa vụ Đông Xuân  2023-2024

Sở Nông nghiệp và PTNT