UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về việc phê duyệt nội dung và mức hỗ trợ đối với các phương án xây dựng nhà màng sản xuất nông nghiệp

17/11/2023 17:24 Số lượt xem: 63


 

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Ninh