CƠ CẤU TỔ CHỨC

25/04/2022 14:47 Số lượt xem: 14184

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. Lãnh đạo Sở:

 

 

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0904.000.379;  02223.855.737

Email: dttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đặng Công Hưởng Phó Giám đốc 0947.001.198

dchuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Công Trình

Phó giám đốc

0912.222.467

nctrinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

 3 Nguyễn Hồng Quang Phó giám đốc 0982.898.566 nhquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

 

II. Phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Sở:

1. Ông Đặng Trần Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm lãnh đạo điều hành toàn diện các hoạt động của Sở trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ngành. Chịu trách nhiệm về chuyên môn, nghiệp vụ trước Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức cán bộ; quy hoạch, kế hoạch, tài chính và đầu tư; thanh tra; phòng chống thiên tai; các dự án đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Chi cục Thủy lợi; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT.

2. Ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Thủy lợi; Phát triển nông thôn; Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quản lý chất lượng các công trình xây dựng; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; phụ trách Công tác đoàn thể.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý xây dựng công trình; Chi cục Phát triển nông thôn.

- Thực hiện, chỉ đạo nhiệm vụ của chủ sở hữu, quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT theo Điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Đuống.

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

3. Ông Nguyễn Công Trình - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Hành chính, văn phòng; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Lâm nghiệp và Kiểm lâm; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Công tác Thi đua, khen thưởng; Công tác tự vệ của Sở.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Kiểm lâm.

- Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

4. Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật trên các lĩnh vực, công tác: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản; Khuyến nông; Nông nghiệp công nghệ cao; Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

III. Cơ cấu tổ chức Lãnh đạo đơn vị:

A

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ

I

Phòng Tổ chức -      Hành chính

1

Lê Văn Minh

Trưởng phòng

0912.056.144

lvminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Đức Thuận

Phó Trưởng phòng

0902.198.588

dthuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phúc

Phó Trưởng phòng

0915.683.866

dvphuc.snnptnt@bacninh.gov.vn

II

Thanh tra Sở

1

Đào Thanh Hải

Chánh Thanh tra

0912.074.094

dthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Ninh

Phó Chánh thanh tra

0912.530.539

nnninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Hải

Phó Chánh thanh tra

0988.683.719

nhhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch -       Tài chính

1

Nguyễn T.Phương Dung

Trưởng phòng

0915.772.088

ntpdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thiện

Phó Trưởng phòng

0975.113.289

nvthien.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thắm

Phó Trưởng phòng

0987.993.299

nttham.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

Phòng Kỹ thuật - Tổng hợp

1

Nguyễn Văn Hiển

Trưởng phòng

0915.595.898

nvhien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Vân Anh

Phó Trưởng phòng

0987.245.232

ntvanh.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Ngô Khắc Quang

Phó Trưởng phòng

0912.550.390

nkquang.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Phòng Quản lý xây dựng công trình

1

Nguyễn Mạnh Cường

Trưởng phòng

0965.619.888

nmcuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Ngô Quý Sinh

Phó trưởng phòng

0982.402.226

nqsinh.snnptnt@bacninh.gov.vn

B

CÁC ĐƠN VỊ    TRỰC THUỘC SỞ

I

Chi cục Thủy lợi

1

Đàm Phương Bắc

Chi cục trưởng

0913.501.956

dpbac.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Dũng

Phó Chi cục trưởng

0982.186.978

nhdung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Duy Khảm

Phó Chi cục trưởng

0904.022.638

ndkham.snnptnt@bacninh.gov.vn
 

II

Chi cục Phát triển nông thôn

1

Lưu Văn Khải

Chi cục trưởng

0969.963.999

lvkhai.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Trị

Phó Chi cục trưởng

0982.277.206

nqtri.snnptnt@bacninh.gov.vn

III

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

1

Phạm Văn Chiến

Chi cục trưởng

0904.955.023

pvchien.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Dương Đức Hồng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.657.875

ddhtuan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Hiển Sơn

Phó Chi cục trưởng

0986.028.358

nhson.snnptnt@bacninh.gov.vn

IV

Chi cục Kiểm Lâm

1

Nguyễn Văn Ngọc

Chi cục trưởng

0914.272.199

nvngoc.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Ngọc

Phó Chi cục trưởng

01274.511.688

nvngoc1.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Đức Thuân

Phó Chi cục trưởng

0912.469.423

ndthuan1.snnptnt@bacninh.gov.vn

V

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

1

Nguyễn Hữu Thọ

Chi cục trưởng

0982.812.171

nhtho.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó Chi cục trưởng

0904.212.669

nthminh.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Đào Tiến Khuynh

Phó Chi cục trưởng

0914.285.298

dtkhuynh.snnptnt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thành Trung

Phó Chi cục trưởng

0982.976.477

nttrung.snnptnt@bacninh.gov.vn

VI

Trung tâm Khuyến nông và PTNT công nghệ cao

1

Vũ Thái Ninh

Giám đốc

0912.716.344

vtninh.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Trần Xuân Dẫn

Phó giám đốc

0982.574.454

txdan.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Hải

Phó Giám đốc

0983.579.728

nthai.snnptnt@bacninh.gov.vn

VII

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

1

Nguyễn Đông Tháp

Giám đốc

0915.004.438

ndthap.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Thung

Phó giám đốc

0904.460.475

nhthung.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Phan Đình Tùng

Phó giám đốc

0942.417.268

pdtung.snnptnt@bacninh.gov.vn

IX

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

1

Nguyễn Văn Lượng

Giám đốc

0975.552.997

nvluong.snnptnt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Hà

Phó giám đốc

0983.790.376

ntha.snnptnt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thương

Phó giám đốc

0989.199.701

ntthuong.snnptnt@bacninh.gov.vn

4

Đặng Công Toàn

Phó giám đốc

0904.391.979

dctoan.snnptnt@bacninh.gov.vn