Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6903
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 2106/SNN-TCHC Vv cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP - Bắc Ninh 2023 Cử cán bộ 07/12/2023
2 2104/SNN-KTTH Vv Góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 189/NQ-CP về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới Nông nghiệp 07/12/2023
3 2103/BC-SNN Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 Nông nghiệp 06/12/2023
4 2102/SNN-TCHC V/v góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Nông nghiệp 06/12/2023
5 2101/SNN-TCHC Vv thực hiện Kế hoạch hệ thống hoá văn bản QPPL của HĐND, UBND trong 5 năm từ 01/01/2019 đến 31/12/2023 Nông nghiệp 06/12/2023
6 2095/SNN-KHTC Về việc đề nghị rà soát đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển đổi thành công ty cổ phần. Nông nghiệp 05/12/2023
7 2097/SNN-KHTC Vv góp ý Dự thảo Chỉ thị 02 thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Góp ý 05/12/2023
8 2094/SNN-CCTL Ý kiến việc xả nước thải đối với dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Châu Phong" do Công ty TNHH Haesung Tech - Bắc Ninh là chủ đầu tư Nông nghiệp 05/12/2023
9 2093/SNN-QLXD V/v xác định giá đất làm cơ sở lập dự toán, xác định TMĐT dự án Nông nghiệp 05/12/2023
10 2092/SNN-QLXD V/v tham gia ý kiến đề nghị bãi bỏ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Nông nghiệp 05/12/2023
11 2091/SNN-KTTH Báo cáo công tác QLCL vật tư nông nghiệp và ATTP năm 2023 Nông nghiệp 05/12/2023
12 2087/SNN-CNTYTS Vv góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí rriển khai Quyết định số 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nông nghiệp 05/12/2023
13 2084/BC-SNN Vv Sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện Đề án 06 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn CNTT 05/12/2023
14 2069/SNN-CCTL V/v xây dựng báo cáo tổng kết năm 2023 của Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Cầu Thủy Lợi 04/12/2023
15 2068/SNN-KHTC V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý. Nông nghiệp 01/12/2023
16 2067/SNN-KHTC V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2023/NĐ-CP Góp ý 01/12/2023
17 2057/SNN-TCHC Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thị xã Thuận Thành Chương trình OCOP 01/12/2023
18 2057/SNN-TCHC Cử cán bộ tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Thị xã Thuận Thành Chương trình OCOP 01/12/2023
19 2055/SNN-TCHC V/v cử cán bộ tham gia Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng CNTT 01/12/2023
20 2052/SNN-TCHC V/v báo cáo kết quả tự chấm điểm bộ tiêu chí An toàn giao thông Nông nghiệp 30/11/2023
Trang 1/346|<<123456>>|