Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng

29/11/2022 14:43

(BNP) - Sáng 29/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang (thứ 3 từ phải qua) và các đại biểu dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tham dự tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được phân thành hai tiểu vùng là: Tiểu vùng Bắc Đồng bằng sông Hồng gồm 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Tiểu vùng Nam Đồng bằng sông Hồng gồm 4 tỉnh: Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng, sau 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và thời kỳ 2011 - 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong vùng đã phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng và những tiềm năng, lợi thế vượt trội, nhất là về nguồn nhân lực, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, liên tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng.

Quy mô kinh tế của vùng luôn được mở rộng; tỉ trọng đóng góp vào GDP cả nước tăng từ 26,9% năm 2010 lên 29,4% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,3 lần so với bình quân chung cả nước. Tổng thu ngân sách Nhà nước của vùng chiếm tới 32,7% tổng thu ngân sách của cả nước, tốc độ tăng thu bình quân là 16,7%/năm. Tổng vốn đầu tư xã hội gấp 19,7 lần năm 2005 và chiếm 35,1%, đứng đầu cả nước. Số lượng đô thị vùng tăng nhanh, tỉ lệ đô thị hóa của vùng đến năm 2021 đạt 41%.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn.

Tuy nhiên, vùng Đồng bằng sông Hồng vẫn còn một số mặt hạn chế. Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vượt trội và vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng. Quy mô kinh tế còn nhỏ, các ngành sản xuất với công nghệ hiện đại chiếm tỉ lệ thấp, chưa tạo được tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững hơn nữa. Một số loại thị trường hình thành chậm và chưa đồng bộ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Công nghiệp, đô thị phát triển khá nhưng còn mang tính tự phát; ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng nặng hơn...

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến đại diện cho các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ, Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị tiếp tục xác định vùng Đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát triển nhanh, bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của các địa phương trong vùng và toàn hệ thống chính trị. Các địa phương trong vùng cần phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vượt trội; phát huy thật tốt vai trò là vùng động lực phát triển hàng đầu để định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết và thể chế điều phối phát triển vùng đủ mạnh, thiết thực, hiệu quả; tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng... 

Vùng Đồng bằng sông Hồng cần phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số; phát huy mạnh hơn nữa truyền thống lịch sử văn hiến, cách mạng, anh hùng để phát triển hài hòa giữa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm công bằng xã hội. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung...

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.

Về mục tiêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đến năm 2045, là trung tâm hàng đầu của cả nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; người dân có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng...

Về nhiệm vụ và giải pháp, Tổng Bí thư chỉ rõ, Nghị quyết lần này đề ra đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững vùng, các tiểu vùng và các địa phương trong vùng.

Phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh.

Tổng Bí thư đề nghị chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nghiêm túc thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Phát biểu kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đưa vào kế hoạch, chương trình công tác trong thời gian tới. Ngay sau Hội nghị, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị đảm bảo bám sát nội dung của Nghị quyết và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Trước mắt, tập trung hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo sự kết nối giữa Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng; rà soát lại các tiêu chí phát triển đô thị, dư địa, động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tập trung xây dựng, phát triển tỉnh lên một tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

H.T