Tổ chức bộ máy UBND huyện

17/12/2015 08:44 Số lượt xem: 24814

 

1. Đ/c:  Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.023

Email: ddmach.gb@bacninh.gov.vn

 

2. Đ/c:  Nguyễn Bá Tài

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.023

Email: nbtai.gb@bacninh.gov.vn

 

3. Đ/c: Lương Trung Hậu

Huyện ủy viên

Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.023

Email: lthau.gb@bacninh.gov.vn