Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo kiểm điểm tổ chức Đảng và Đảng viên tại chi bộ Xây dựng Đảng

23/11/2022 15:06 Số lượt xem: 347

Chiều ngày 22/11/2022, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã dự và chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên  tại chi bộ Xây dựng Đảng. Cùng dự có các đồng chí trong Tổ công tác số 5 của Huyện ủy, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ.


Quang cảnh hội nghị kiểm điểm

Hội nghị đã được nghe báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy chi bộ Xây dựng Đảng. Trong năm 2022, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy và các Ban Xây dựng Đảng, sự tích cực phối hợp của các cơ quan, sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, Đảng viên, Chi bộ xây dựng Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các cơ quan; Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng,  công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; Tích cực tham mưu chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 – NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 – NQ/TW của bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được thực hiện tốt, đã tiến hành kiểm tra theo điều 30, điều lệ Đảng đối với 46 tổ chức Đảng và 131 Đảng viên; Giám sát thường xuyên và chuyên đề được chỉ đạo có hiệu quả, các Đảng ủy cơ sở tổ chức 31 cuộc giám sát chuyên đề đối với 135 tổ chức Đảng và 512 Đảng viên là cấp ủy viên; Kiểm tra 40 tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt, hoạt động của chi bộ được cấp ủy chi bộ cụ thể hóa thành các nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho việc lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được thống nhất, thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Trong năm đã đã tổ chức được 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ Đảng viên dự sinh hoạt đạt 98%.  Cùng với những kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy chi bộ đã nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.


Đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã  ghi nhận kết quả đạt được của của tập thể Chi ủy chi bộ và  đề nghị tập thể và mỗi cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế, nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong triển khai và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm được giao. Các đảng viên trong chi bộ kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, chân thành, khách quan, không nể nang, không né tránh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng.

Sau kiểm điểm tập thể, chi bộ tiến hành kiểm điểm đối  từng cá nhân trong Chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, đoàn kết, đảm bảo đúng quy trình, các đồng chí trong Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu phân loại đối với tập thể, cá nhân đảng viên năm 2022.

Thu Hòa (Trung tâm VHTT và Truyền thông Quế Võ)