Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện Quế Võ tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

04/11/2022 11:00 Số lượt xem: 122

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Chỉ huy, Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện Quế Võ đã tổ chức hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, bàn biện pháp thực hiện có hiệu quả dân chủ trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Theo đó, Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện Quế Võ thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy - Chỉ huy giáo dục, quán triệt, học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến 100% cán bộ, nhân viên. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tập thể quân nhân trong đơn vị đối với việc thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội. Việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, doanh cụ trang bị được thực hiện hiệu quả, không để thất thoát xảy ra. Thường xuyên chăm lo bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên đơn vị… Trong nhiệm kỳ 2021 - 2023, Hội đồng Quân nhân Ban CHQS huyện Quế Võ tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân trong đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm đời sống tốt, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện./.

QA