TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

31/10/2022 13:45 Số lượt xem: 275

Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 10/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 224 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 07 dự án đầu tư trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 49,784 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 43 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14.382,637 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 95 dự án đầu tư trong đó có 34 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 826,537 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.538 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 250.698,342 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

  Trong tháng 10/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 13 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 7,72 triu USD; điu chnh vn cho 11 d án vi s vn điu chnh tăng là 65,02 triu USD; 05 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 7,13 triu USD; Thu hồi 04 dự án với tổng vốn 3,67 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 98 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 177,21 triu USD; Điu chnh vn cho 108 d án vi s vn điu chnh tăng là 1.638,99 triu USD; Góp vn, mua c phn, phn vn góp: 36 lượt vi giá tr là 40,52 triu USD; Thu hi 39 d án vi tng vn đầu tư là 96,6 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.776 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 23.000,04 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3232
Đã truy cập : 120701307