UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024

25/01/2024 07:36 Số lượt xem: 330

Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Để triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 theo Nghị quyết 02/NQ-CP gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và các chỉ số về chất lượng quản trị địa phương gắn với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công, tháo gỡ vướng mắc thực chất, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh mang tính bao trùm, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, cải thiện Chỉ số xanh cấp tỉnh.

4. Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triền bền vững.

5. Kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai khẩn trương, nghiêm túc, tiếp tục phát huy các sáng kiến mới trong cải thiện môi trường kinh doanh ở đơn vị mình; đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh liên quan đến Sở, ban, ngành, đơn vị, những vấn đề khó khăn, vướng mắc, nảy sinh; tăng cường phối hợp công việc hiệu quả, nhằm cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Bắc Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh tăng cường thời lượng, chuyên đề thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và của tỉnh theo Chỉ thị này./.

Chi tiết Chỉ thị xem tại đây:

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6841
Đã truy cập : 137954894