V/v báo cáo tình hình quản lý đầu tư công cả năm 2022

18/01/2023 07:28 Số lượt xem: 560

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh;

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo Bắc Ninh; Đài phát thanh truyền hình tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Ban QLDA: Khu vực phát triển đô thị; GTVT; NN&PTNT; XDCT dân dụng và công nghiệp;

- Công ty: TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống; TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống;

- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục Thủy lợi; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;

- Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng; Bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Cơ quan Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Căn c Lut Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo việc lập kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thanh toán vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Để có căn cứ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về tình hình quản lý đầu tư công cả năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện đầu tư và quản lý sử dụng vốn đầu tư công năm 2022, kế hoạch triển khai năm 2023 các dự án do đơn vị quản lý, cụ thể:

I. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh (kỳ báo cáo: định kỳ cả năm – 13 tháng), các đơn vị thực hiện báo cáo:

1. Các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư dự án cấp tỉnh quản lý, UBND cấp huyện, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư:

Báo cáo đánh giá tổng hợp kế hoạch đầu tư công theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 70 Luật Đầu tư công và chi tiết tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh quản lý, nguồn thu hợp pháp từ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; trong đó khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2022, kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư đến hết ngày 31/01/2023.

UBND cấp huyện: Ngoài các báo cáo trên, đề nghị báo cáo chi tiết tình hình thực hiện, giải ngân nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, thành phố (nếu có).

(Hệ thống mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo theo quy định tại điểm e, f, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND)

2. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo chi tiết tình hình giải ngân các dự án, nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 đến hết ngày 31/01/2023.

(Mẫu báo cáo số 03/ĐGKHN và Biểu số 10/TTN, 10a/TTNST, 10bTTHX, 10c/TTK kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND)

3. Về đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tại Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã cho phép các dự án đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương được phân bổ kế hoạch năm 2022, đến ngày 31/01/2023 chưa thanh toán hết được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến ngày 31/12/2023 đảm bảo tuân thủ điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của chính phủ, đồng thời giao UBND tỉnh triển khai các thủ tục cần thiết.

Căn cứ quy định tại Điều 7 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh, đề nghị:

3.1. Đối với vốn ngân sách cấp tỉnh

Rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 của các dự án theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí cụ thể:

- Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Mức vốn đầu tư công kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của từng dự án không cao hơn số vốn kế hoạch năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến hết ngày 31/01/2023.

Lưu ý:

  1. Các chủ đầu tư giải trình cụ thể đối với từng dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, trong đó làm rõ: (1) sự phù hợp với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; (2) nguyên nhân không giải ngân hết, khó khăn, vướng mắc của dự án; (3) cam kết giải ngân hết số vốn đầu tư công năm 2022 đề xuất kéo dài đến hết ngày 31/12/2023;
  2. Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện rà soát, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 sang năm 2023 theo công văn số 79/SKHĐT-THQH ngày 13/01/2023.

3.2. Đối với vốn ngân sách cấp huyện và cấp xã

UBND cấp huyện thực hiện báo cáo số liệu tổng hợp vốn kéo dài (Danh mục chi tiết do Phòng TC-KH cấp huyện rà soát, báo cáo UBND cấp huyện xem xét, quyết định). UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, đôn đốc, tổng hợp chung danh mục dự án của cấp xã và của Ban quản lý dự án cấp huyện do mình quản lý trước khi báo cáo.

(Mẫu báo cáo số 11/THKD kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND)

4. Các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác đầu tư công năm 2022.

II. Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023

Các đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 xây dựng kế hoạch triển khai, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được giao.

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản đồng thời gửi vào hòm thư điện tử theo địa chỉ email: