Ngày 29/02/2024, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ năm 2024 như sau: