Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 26/5/2022, Đảng ủy Sở Tài chính ban hành kế hoạch số 41-KH/ĐU về Kế hoạch Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.