Ngày 25/11/20212, Đảng bộ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.