Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề)

26/09/2023 13:57 Số lượt xem: 554

Sáng 25/9, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về:  Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Đề nghị thu hồi, điều chỉnh, phân bổ, hỗ trợ kinh phí năm 2023; Bổ sung danh mục dự án điều chỉnh nguồn vốn đầu tư công năm 2023; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (lần 4); Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2023; Phê duyệt chế độ chi, định mức chi theo cơ chế đặc thù đối với Dự án phát triển nghề gốm tại xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Vũ Minh Hiếu.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành giải trình làm rõ một số nội dung: căn cứ pháp lý và thẩm quyền ban hành; tính phù hợp tên Đề án Quy định hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp cũng như việc đánh giá mức hỗ trợ và tính khả thi về các thủ tục thực hiện; việc thực hiện rà soát và lý do thu hồi nguồn vốn đầu tư công; thẩm quyền và sự cần thiết điều chuyển nguồn vốn đầu tư công; nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công đã được phân bổ, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm tiến độ, dẫn đến phải thu hồi nguồn vốn. Lưu ý rà soát các dự án, đảm bảo theo đúng tiêu chí và nguyên tắc phân bổ nguồn vốn; tăng cường quản lý, rút kinh nghiệm từ khâu lập đến thẩm định dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng.

Cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh, các ngành chức năng tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, tiếp tục bổ sung hồ sơ, rà soát hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh.

Riêng đối với tờ trình về chế độ chi, mức chi đối với Dự án phát triển nghề gốm tại xã Phù Lãng, đồng chí yêu cầu thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục nghiên cứu về thẩm quyền ban hành chính sách; huyện Quế Võ làm việc với tổ chức JICA (Nhật Bản) – đơn vị tài trợ để thống nhất về các nội dung, mục đích của dự án.