Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2023

22/12/2022 09:37 Số lượt xem: 2238

Chiều 21/12, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Sở Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đóng góp chung vào phát triển kinh tế -xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh và của ngành Tư pháp. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong năm, Sở đã tham gia đóng góp ý kiến vào 162 dự thảo văn bản của các Sở, ban, ngành tỉnh và dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư; giúp UBND tỉnh thẩm định 33 lượt dự thảo văn bản; tiến hành rà soát 36 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn; nội dung, hình thức tiếp tục được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, tình hình. Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được tăng cường. Các hoạt động công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản tiếp tục thực hiện có hiệu quả, góp phần tăng thu ngân sách của tỉnh; việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được thực hiện đúng quy định, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức; công tác quản lý, theo dõi xử lý vi phạm hành chính cũng đạt được những bước tiến quan trọng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2023, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về công tác Tư pháp, nhất là nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp và pháp chế của Sở, ngành, doanh nghiệp; từng bước đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, pháp chế, nhất là đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở, qua đó, góp phần ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Nguyên Hồng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải ghi nhận, biểu dương những kết quả của Sở Tư pháp đạt được trong năm 2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới Sở Tư pháp bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình công tác của Ngành xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có tính khả thi cao, nhất là ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Tư pháp.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, kiện toàn bộ máy, tập trung nâng cao năng lực cho công chức, viên chức của Ngành; xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong thực hiện PBGDPL, qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.