Thông tin liên hệ

08/08/2023 20:35 Số lượt xem: 21973

Thông tin liên hệ

                        Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

 

1. Thanh tra Sở:

          Chánh Thanh tra : Trần Thị Hồng

            Số điện thoại: 02223.825.726

            Di động : 0985.740.207

           Email : tthong.stp@bacninh.gov.vn

 

 2. Phòng Hành chính - Bổ trợ tư pháp :

           Trưởng phòng : Thang Thị Khoa

            Số điện thoại: 02223.825.719

            Di động : 0904.666.719

            Email : ttkhoa.stp@bacninh.gov.vn

 

3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL:

          Trưởng phòng : Nguyễn Đình Định

            Số điện thoại: 02223.824.192

            Di động : 0983.057.138

            Email : nddinh.stp@bacninh.gov.vn

 

4. Phòng Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL :

           Trưởng phòng : Nguyễn Thị Kim Thành

            Số điện thoại: 02223.875.277          

            Di động : 0984.305.097

            Email : ntkthanh.stp@bacninh.gov.vn

 

5. Phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật :

          Trưởng phòng : Nguyễn Văn Đại

            Số điện thoại: 02223.874.450

            Di động : 0914.664.113

            Email : nvdai.stp@bacninh.gov.vn

 

6.  Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước:

           Giám đốc trung tâm : Trần Văn Trường

            Số điện thoại: 02223.810.442

            Di động : 0982.268.577

            Email : tvtruong.stp@bacninh.gov.vn 

 

7. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản :

         Giám đốc Trung tâm : Nguyễn Đức Hạnh

            Số điện thoại: 02223.700.525

            Di động : 0988.084.483

            Email : ndhanh.stp@bacninh.gov.vn

 

 8. Phòng Công chứng số 1:

           Trưởng phòng : Đào Ngọc Huấn

            Số điện thoại: 02223.821.879

            Di động : 0913.326.324

            Email : dnhuan.stp@bacninh.gov.vn

 

9.  Phòng Công chứng số 2:

          Trưởng phòng : Ngô Thị Bích Ngọc

            Số điện thoại: 02223.740.359

            Di động : 0983.190.104

            Email : ntbngoc.stp@bacninh.gov.vn

 

 

 

          

 

Sở Tư Pháp
Nguồn: BBN